Önümler

 • Highokary dartyşly bahar simleri, açyk, gyzgyn çümdürilen galvanizli sim

  Highokary dartyşly bahar simleri, açyk, gyzgyn çümdürilen galvanizli sim

  Carbonokary uglerod polat siminiň spesifikasiýasy Diametri TOLERANCE / mm Sim derejeleri üçin dartyş güýji (N / mm2) ABC 1.00-1.50 ± 0.015 1850-2220 ——— 2090-2450 1.50-2.00 ± 0.020 1770-2080 ——— 1980-2310 2.00-2.50 ± 0.035 1670-1820 1750-1900 1970-2140 2.50-2.70 1640-1790 1720-1870 1950-2120 2.70-3.00 1620-1770 1700-1850 1930-2100 3.00-3.20 1600-1750 1680-1830 1910-2080 3.20-3.50 ± 0.045 1580-1730 1660-1810 1900-2060 3.50-4.00 1550-1700 1620-1770 1870-2030 4.00-4 ...
 • Ajaýyp hilli göni kesilen galstuk simini öndüriň

  Ajaýyp hilli göni kesilen galstuk simini öndüriň

  Spesifikasiýa materialy: Pes uglerod polat SAE1006 / Q195 Kesilen sim, kesilen sim diýlip hem atlandyrylýar, açyk demir sim, ýakylýan sim, galvanizli sim, plastmassa örtülen demir sim ýaly dürli metal simleriň kesilmegine degişlidir. müşderiniň talaplaryna laýyklykda gönümellenenden soň demir sim we ş.m.Önüm daşamak we ulanmak aňsat.Gurluşyk pudagynda, senetçilikde, gündelik raýat we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Spesifikasiýa uzynlygy Diametriň uzalmagy Dartyş güýji ...
 • 10% Al-Sink ýokary poslama garşylykly Galfan simini örtdi

  10% Al-Sink ýokary poslama garşylykly Galfan simini örtdi

  düşündiriş Hebei Bäş ýyldyzly metalda galvanizli polat siminiň dört dürli şahasy bar 1. Galyň gyzgyn galvanizli sim zawody 2. Inçe gyzgyn galvanizli sim zawody 3. Galfan sim zawody 4. Elektro galvanizli zawod Jemi aýda 6000 tonna, Bäş- Staryldyz, müşderiniň dürli talaplaryna dürli galvanizli sim önümlerini berip biler.Şonuň üçin galvanizli polat sim gerek bolsa, Hebei Bäş ýyldyz hökman ilkinji saýlawyňyzdyr!programma Sim diametri: 1,6mm 2.0 ...
 • Düwürtükli galvanizli ýumurtga sim 17/15 3.0 x 2,4 mm 700 kgf diwar simleri hökmünde

  Düwürtükli galvanizli ýumurtga sim 17/15 3.0 x 2,4 mm 700 kgf diwar simleri hökmünde

  düşündiriş ovumurtga siminiň aýratynlyklary Haýwanlar üçin ýokary dartyşly haýat;Gyzgyn batan galvanizli gorag bilen ýokary poslama garşylyk;Ovumurtga bölüminiň görnüşi bilen aňsat işlemek.Goýmalar: Oba hojalygynyň simleri hökmünde;Suw basan ýerler we deňiz kenarlary ýaly ýörite ýerlerde maldarçylyk fermalaryna sim bilen berkitmek;Üzümçilik sim goldawy;Trellis sim goldawy;Bagbançylyk sim gurluşlary we ş.m. Şeýle sim Günorta Amerikanyň bazarlarynda gaty meşhur, mysal üçin: Braziliýa, Çili, Urugwaý, Paragwaý we ş.m. Gaplamak: 500m ýa-da 1000 ...
 • Konsertina razor siminiň iň ýokary hili .Güýçli ýa-da kesilen görnüş

  Konsertina razor siminiň iň ýokary hili .Güýçli ýa-da kesilen görnüş

  düşündiriş Razor simine konsertina rulonlary ýa-da rezor görnüşli tikenek sim hem diýilýär.Bu has gowy gorag we berkitme güýji bilen gyzgyn çümdürilen galvanizli polatdan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan döwrebap gorag materiallarydyr.Owadan we ýiti pyçaklar we güýçli ýadro simleri bilen, ütük sim ygtybarly feýting, aňsat gurnama, ýaşa garşylyk we beýleki aýratynlyklara eýe.Razor simini göni görnüşli rezor simlerine, konsertina rulonlaryna, kesiş görnüşine ...
 • Qualityokary hilli tegelek / tekiz görnüşli tikiş simleri .Zink örtükli / mis örtükli

  Qualityokary hilli tegelek / tekiz görnüşli tikiş simleri .Zink örtükli / mis örtükli

  düşündiriş Dikiş simleri Dikiş simleri ýokary hilli materialdan ýa-da elektrik galvanizasiýasy ýa-da gyzgyn galvanizasiýa, mis sim prosesi arkaly ýasalýar.Galvanizli kitap tikiş simleri gowy gutardy we elektrik, köpeldilen şaý-sepler, tor we gurluşyk işlerinde we esasan kitap baglaýyş pudaklarynda ulanylyp bilner.1998-nji ýyldan bäri polat sim öndüriji!Polat sim hünärmenleri. Professional önümçilik enjamlary, productionokary önümçilik kuwwaty, çynlakaý we jogapkärçilikli garaýyş ...
 • Gämi gaplaýyş galvanizli galstuk simleri U görnüşli baglaýjy sim

  Gämi gaplaýyş galvanizli galstuk simleri U görnüşli baglaýjy sim

  Düşündiriş we spesifikasiýa U görnüşli sim, ýokary hilli pes uglerod polat simleri gaýtadan işlemek arkaly, galypdan, duzlanan posdan, ýokary temperaturany gyzdyrmakdan, gyzgyn galvanizlemek, sowatmak we beýleki amallardan soň.Taýýar önüm esasan baglaýjy sim, gurluşyk simleri hökmünde ulanylýar.Beýleki pudaklarda bolsa, ony ulanmak diňe bir işçi güýjüni we maddy baýlyklary tygşytlaman, eýsem galyndylary hem azaldýar.Simiň diametri UzynlygyMM BWG MM Bwg15 1.83 250-650 Bwg16 1.65 250-650 Bwg17 1.50 25 ...
 • Galvanizli uly tekiz üçekli dyrnaklaryň köpüsi ýa-da rulon

  Galvanizli uly tekiz üçekli dyrnaklaryň köpüsi ýa-da rulon

  Kompaniýanyň jikme-jiklikleri Hebei Bäş ýyldyzly demir polat dyrnaklar zawodynda 50-den gowrak enjam barAýlyk çykyş 2000 tonna.Önümler Amerika, Latyn Amerikasy, Günorta Amerika, Europeanewropa Bileleşigi, Eastakyn Gündogar, Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.Önümiň jikme-jiklikleri Dyrnaklar ýa-da dyrnaklar diýlip hem bilinýän dyrnaklar ...
 • Spiral, tekiz, halka çeňňekli ýokary standart rulon dyrnaklary

  Spiral, tekiz, halka çeňňekli ýokary standart rulon dyrnaklary

  Önümiň beýany Örtülen dyrnaklar polat simler bilen rulonlarda birleşdirilen dyrnaklary aňladýar, şonuň üçin sim ýygnalan dyrnaklar diýilýär.Esasy görnüşlerine örtülen tekiz çeňňek dyrnaklary, örtükli halka çüýleri we örtülen nurbat dyrnaklary girýär.Bu sim bilen örtülen dyrnaklar, pnewmatik simli rulon çarçuwaly dyrnaklar bilen gabat gelýär.Ygtybarly öndüriji hökmünde takyk ýygnamak üçin ösen önümçilik proseslerine eýe.Berkidijileriň dogry iýmitlenmegini we az wagtyň bolmagyny üpjün etmek üçin.Şeýdip, işle ...
 • Enjam berkidiji öndüriji umumy tegelek agaç dyrnaklary bilen üpjün edýär

  Enjam berkidiji öndüriji umumy tegelek agaç dyrnaklary bilen üpjün edýär

  Kompaniýanyň jikme-jiklikleri Adaty tegelek dyrnaklar ýokary hilli sim çybyklary bilen gark bolandan soň gaýtadan işlenýär, Dyrnaklaryň aýratynlyklary: tekiz gapak, tegelek çybyk, göwher ujy, tekiz üst, posuň çydamlylygy.Programma: önüm ýumşak we gaty agaç, bambuk enjamlary, adaty plastmassa, ýer diwarlaryny zyňmak, mebelleri bejermek, agaç gutulary gaplamak we ş.m. gurluşyk, bezeg, bezeg we bezeg pudagynda giňden ulanylýar.Hebei Bäş ýyldyzly metal polat dyrnak synagçysy ...
 • Zawod beton gurluş üçin ýokary uglerod polat dyrnaklaryny gönüden-göni satýar

  Zawod beton gurluş üçin ýokary uglerod polat dyrnaklaryny gönüden-göni satýar

  Önümiň beýany Önümçilik dyrnaklary diýlip atlandyrylýan beton dyrnaklar, ýokary uglerodly gaty polatdan ýasalýar we betona çümmegine kömek edýän çeňňek çeňňek.Adaty dyrnaklar bilen deňeşdirilende has kyn .Şonuň üçin bu dyrnaklar haly önümlerine we beýleki gaty we döwük materiallara dykylmak üçin iň köp ulanylýan berkitmelerdir.AECRATYN Dyrnaklaryň uzynlygy 20mm -125mm 1.8mm - 4.2mm Aýratynlyk müşderiniň talaby hökmünde hem öndürip biler.Galvanizli twis ...
 • Ajaýyp hilli polat / sink bilen örtülen gaty kesilen örülen dyrnaklar

  Ajaýyp hilli polat / sink bilen örtülen gaty kesilen örülen dyrnaklar

  Önümiň beýany Kesilen dyrnaklar, gödek nokatlar bilen örtülen, gaty polatdan ýasalýar.Bu dyrnaklar ýylylyk bilen bejerildi we aýratyn gatylyk üçin gyzdyryldy.SO polatdan ýasalan dyrnaklar zynjyr bloklary, kerpiç bogunlary, täze beton we kerpiç diwarlar, agaç çarçuwa .etc.Aýratynlyklary 3D 1-1 / 4 "4D 1-1 / 2" 6D 2 "7D 2-1 / 4" 8D 2-1 / 2 "10D 3" 12D ...