Sorag-jogap

surat
Bahalaryňyz näme?

Müşderilerimiz bilen özara bähbitlere üns berýäris, Işimiz müşderiniň işine esaslanýar ýa-da ýok, şonuň üçin soraýanlara elmydama iň oňat bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, müşderiniň islegine görä islendik mukdarda üpjün edip bileris.

OEM ýa-da ODM edip bilersiňizmi?

Hawa, müşderiniň dizaýnyna görä ýük öndürip bileris ýa-da olaryň belligini ulanyp bileris.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Umuman, bir konteýner (25 tonna) 20 günüň içinde eltiler.Bu siziň mukdaryňyza we gaplamaňyza bagly.Belli bir gowşuryş wagty barada gepleşik geçirip bileris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

T / T 30% goýum bilen, B / L nusgasyna görä 70%
Görüp bolmajak L / C bilen
Beýleki töleg şertleri hem gepleşiklerden soň kabul edilip bilner

Önüm kepilligi näme?

Simli önümlerimiziň umumy aksiýa gurşawynda 90 günüň içinde pos bolmajakdygyny kepillendirip bileris.
Käbir ýörite önümler 20-30 ýyl poslap bilmez.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Goükleriň gaplanylyşy eksporta laýyk gelýär we ýörite ýük daşaýan kompaniýa tarapyndan ýüklenýän ýükler işleýär.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.