Polat sim

 • Bag üçin gyzgyn çümdürilen galvanizli / pvc örtükli zynjyr baglanyşyk çit

  Bag üçin gyzgyn çümdürilen galvanizli / pvc örtükli zynjyr baglanyşyk çit

  Önümleriň beýany Zynjyr baglanyşyk feýtingi, käbirleri tarapyndan gyzgyn çümdürilen galvanizli zynjyr matasy diýlip hem bilinýär, ýeňil ýaşaýyş jaýy üçin agyr söwda diwaryna we arasynda ulanylýan her bir çitiň iň meşhur görnüşlerinden biridir.Zynjyrly baglanyşyk çit, iň amatly usullardan biridir, gurmak aňsat we gaty tygşytly.Galvanizli zynjyr baglanyşyk diwary PVC örtükli zynjyr baglanyşyk çit Ahyrky bejergiler Önümçilik jikme-jiklikleri Galvanizli zynjyr baglanyşygy Mesh simli diametri ...
 • Densokary dartyşly güýçli mal haýaty / öri meýdanlary / haýwanlar diwary

  Densokary dartyşly güýçli mal haýaty / öri meýdanlary / haýwanlar diwary

  Kompaniýanyň profilleri Hebei, 20 ýyldan gowrak wagt bäri polat sim önümlerini öndüriji we üpjün ediji hökmünde bäş ýyldyzly metal önümleri Co.Zawodlar Hebei we Týanjinin şäherinde, Sinang portuna ýakyn ýerde ýerleşýär we Hebei welaýatynda polat öndürýän fabrikleriň artykmaçlygy bilen ýerleşýär.Esasy önümler polat sim, polat sim, polat dyrnak we beýleki gurluşyk bilen baglanyşykly önümler. Arzan bahadan we ygtybarly hil sebäpli.Önümimiz dünýäde 40-dan gowrak ýurtda satylýar we gaty meşhur ...
 • Corrokary poslama garşylyk galvanizli gabion daş sebetleri

  Corrokary poslama garşylyk galvanizli gabion daş sebetleri

  Önümleriň jikme-jiklikleri Gabion sebedi, topragyň eroziýasynyň öňüni almak we toprak bölejiklerini saklamak / saklamak üçin gaýa bilen doldurylan simli gutular, gaplar ýa-da sebetlerdir.Derýa ýa-da Reno düşekleri diýlip atlandyrylýan tekiz Gabionlar, topragyň eroziýasynyň topragyň ýitmeginden ýa-da ýitmeginden goralmaga mätäç uly tekiz ýa-da eňňit meýdanda toprak eroziýasynyň ýüze çykýan derýalarynda giňden ulanylýar.Olar esasan gurluşyk pudagynda, esasanam ýollaryň zeýkeş desgalarynyň gurluşygynda ulanylýar.Recentlyakynda bolsa, t ...
 • Towşan, towuk guşlary üçin galvanizli altyburç tor

  Towşan, towuk guşlary üçin galvanizli altyburç tor

  Kompaniýanyň profilleri Hebei Bäş ýyldyzly metal, 20 ýyldan gowrak wagt bäri polat sim önümlerini öndüriji we üpjün ediji hökmünde!Hebeý welaýatynda Xingang portuna diýen ýaly ýüklenen zawod .Haýsydyr artykmaç artykmaç önümlere altyburçly sim torlary, kebşirleýiş sim torlary, zynjyr baglanyşygy, bag çitimleri we ş.m. meshden başga-da polat sim we polat dyrnaklar hem önümlerimizdir.Gowy hilli we arzan bahasy sebäpli tor, sim we dyrnaklarymyz dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.Haryt ...
 • Çybyn, mör-möjek torlary / süýümli aýna gurluşyk torlary

  Çybyn, mör-möjek torlary / süýümli aýna gurluşyk torlary

  Önümleriň jikme-jiklikleri Süýümli aýna mör-möjekleriň ekrany, iň kiçi mör-möjeklerden we galyndylardan täsirli goragy hödürleýän inçe tor gurluşydyr.Tor ajaýyp ýagtylyk geçirişini üpjün edýär we gowy howa akymyna mümkinçilik berýär.Panellere oturdylyp, wagtlaýyn we hemişelik mör-möjek torlary hökmünde ulanyp boljak inçe barlag meshi gaty.Alýumin penjire ekrany alýumin simden ýa-da inedördül açyk tor bilen alýumin-magniý garyndy siminden dokalan.Şeýlelikde, ...
 • Guş kafeleri üçin gyzgyn çümdürilen galvanizli kebşirlenen sim tor

  Guş kafeleri üçin gyzgyn çümdürilen galvanizli kebşirlenen sim tor

  Kompaniýanyň profilleri Gurluşyk, feýting, oba hojalygy, senagat, gurluşyk, ulag, magdançylyk, balykçylyk, guş, ýumurtga sebetleri, uçuş-gonuş zolagy ýa-da panelleri görnüşindäki tekiz tekiz we berk gurluşly ýokary hilli kebşirlenen meshden ýasalýar. Goraglar, Drenaj rack, Miwe guradyjy ekran we beýleki ulanyşlar.Hebei Bäş ýyldyzly metal, 1998-nji ýyldan bäri professional öndüriji we eksportçy hökmünde!Esasy önümler Polat sim, Polat dyrnaklar, Polat sim mesh.etc.Kebşirlenen sim tor, Altyburç ...