Ekerançylyk üçin gyzgyn çümdürilen galvanizli tikenli diwar simini göni öndüriji

Gysga düşündiriş:

 • Polat material:Pes / ýokary uglerod polat sim
 • Görnüşi:goşa öwrüm
 • Faceüzü:Sink örtükli / PVC örtükli
 • Gelip çykyşy:Hebei, Hytaý
 • Aýlyk çykyş:1000 tonna
 • OEM:Kabul et
 • Marka ady:Bäş ýyldyzly yşyk
 • Diam:bwg16 bwg14
 • Bobanyň uzynlygy:100m 250m 500m
 • Eltip bermegiň wagty:20 gün
 • Töleg möhleti:T / T, L / C.
 • Söwda möhleti:FOB, CNF, CIF
 • Gaplamak:Adaty gaplama / Plastiki çeňňek / Agaç rulon ýa-da müşderiniň islegi boýunça rulon üçin 100M 250M 500M
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  beýany

  s1

  Arealaňaç sim elmydama konsertina torlary bilen bilelikde ulanylýar, Hususy jaý, ofis, zawod, gyssagly howa menzili we ş.m. ýaly köp ýerlerde giňden ulanylýan diwarlaryň / diwarlaryň ýokarsyna ýerleşdirilýär.
  30 toplumlaýyn önümçilik maşynlary, ýokary hilli çig mal.aýlyk çykyş 1000 tonna
  Müşderileriň bähbitlerini goramak we müşderileriň bazaryny berkitmek maksady bilen, epidemiýa döwründe hem yzygiderli öndürýäris.

  s3
  s2

  Spesifikasiýa

  Spesifikasiýa: Barb aralygy Barbyň uzynlygy
  BWG10XBWG12 7.5-15 sm 1.5-3.0 sm
  BWG12XBWG12
  BWG12XBWG14
  BWG14XBWG14
  BWG14XBWG16
  BWG16XBWG16
  BWG16XBWG18
  Gyzgyn çümdürilen galvanizli pes uglerod polat sim
  Himiki kompozisiýa (%)
  C 0.06-0.12 Si≤0.30 Mn0.25-0.50 P≤0.045 S≤0.050
  Cr≤0.30 Ni≤0.30 Cu≤0.30
  Gyzgyn çümdürilen galvanizli ýokary uglerod polat sim
  Himiki kompozisiýa (%)
  C 0.42-0.50 Si 0.17-0.37 Mn0.50-0.80 Cr≤0.25 Ni≤0.30
  Cu≤0.25

  tikenek simleriň görnüşi

  s4

  Iki gezek tikenli sim

  s5

  Pvc örtülen tikenli sim

  s6

  Beke tikenli sim

  Tikenli simleri ulanmak

  şahadatnamasy
  şahadatnamasy
  s12
  s10
  s9
  s7

  artykmaçlyklary

  * Tikenli sim gaplamak
  - Uly etiketka bilen örtülen içki plastmassa çemçe
  - Orta deşikde kiçi ýazgyly 50m100m
  - Etiketkaly agaç çemçe
  Ownuk etiketka ýa-da uly etiketka bilen örtülen -250m 500m
  Palet bilen gutarnykly ýa-da müşderiniň islegine görä däl
  * Müşderiniň dürli gaplama talaplaryny kanagatlandyryň, ulanmagy has amatly ediň, şonuň üçin iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryň.

  * Saklamagyň artykmaçlyklary
  Tikenek simleriň hemmesi önümçilikden ýüklenýänçä ýer bilen hiç hili täsir edip bilmez we hiline çyglylyk täsir etmez.

  s131
  s151
  s141

  * Adingüklemek artykmaçlygy
  Konteýnerleriň iberilmegini tertipleşdirmek, ýüklemezden ozal harytlaryň barlanmagy, konteýnerleriň ýerini ýerlikli meýilleşdirmek, konteýnerleri iň ýokary derejede doldurmak we müşderileriň bähbitlerini goramak üçin hünärmenler bar.

  s16
  s17
  s18

  faks

  1. S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
  J: Biz hytaý zawodlary we söwda kompaniýalary bilen metal önümlerini öndürýäris.

  2. S: Sargyt etmezden ozal nusga alyp bilerinmi?
  J: Hawa, elbetde.Adatça nusgalarymyz mugt.nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

  3. S: gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Getirmegiň wagty adatça 15-40 gün töweregi.Eltip bermegiň takyk wagty sargyt mukdaryna we inwentara baglydyr.Eger aksiýasy bar bolsa 3 günde iberip bileris.

  4. S: Töleg şertleriňiz nähili?
  J: Adaty töleg möhletimiz T / T ýa-da 30% goýum, B / L bilen balans.Göz öňünde tutulanda L / C hem kabul ederliklidir.

  5. S: Zawodyňyz hil gözegçiligi bilen baglanyşykly näme edýär?
  J: Materialdan önümlere çenli ýokary hilli bolmagy üçin her prosesi barlaýarys.

  6. S: Biziň işimizi uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňizmi?
  J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.Nireden gelendiklerine garamazdan.

  7. S: MOQ hakda näme?
  J: Müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilinjek iň az sargyt mukdary 1 Ton.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler