Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

1998-nji ýyldan bäri 20 ýyllap Hytaýyň Hebei welaýatynyň Şijlazhuang şäherinde ýerleşýän Hebei Bäş ýyldyzly metal önümleri Co.
Polat simlerde, polat simlerde, polat dyrnaklarda we beýleki gurluşyk materiallarynda aýlanýar.

Polat sim

Demirgazyk Hytaýyň esasy polat senagaty bolan Hebei welaýatynda we Týanjin sebitinde zawodlar, polat fabriklerine we 30 ýyldan gowrak ýerli adaty sim önümlerini öndürýän artykmaçlyklaryndan peýdalanyp, kompaniýamyz dürli ýokary hilli sim önümlerini yzygiderli öndürýär we eksport edýär. Dünýä bazarlaryna, dünýäde köp ýyllyk müşderiler üçin 20 ýyla golaý hyzmat eden 5Star, hyzmatdaşlygy has amatly we ygtybarly etmek bilen dürli bazarlar we alyjylar üçin hil we gaplamak boýunça baý tejribe toplady.

sim
dyrnak

Polat çüýler

Adaty dyrnaklar, rulon dyrnaklary, beton dyrnaklar, mason kesilen polat dyrnaklar, kellesiz dyrnaklar, goşa kelleli dyrnaklar, zontik kellesi üçek dyrnaklary, palta dyrnaklary, uly tekiz kelle dyrnaklary, gutarýan dyrnaklar, U ştapel, egriji dyrnaklar, halka çüýleri, guradyjy nurbatlar .

Simli tor

Gyzyl çekilen galvanizli sim altyburç simli tor, Elektro galvanizli sim altyburçly sim tor, Pvc altyburç simli tor toruny dokandan soň altyburç simli tor Kebşirlenen Pvc kebşirlenen sim torundan, zynjyrly baglanyşyk çitinden, Ot meýdan diwaryndan, Keýik diwaryndan, Bag diwaryndan / panellerinden soň gyzgyn çümdürilen.

mesh
biziň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Gurluşyk bilen baglanyşykly beýleki önümler, mysal üçin polat turba, polat zolaklar, polat rulon, polat arka we ş.m.
Bu pudakda 20 ýyla golaý wagt bäri işleýänimizden, öz önümlerimizden başga-da, aýda 5000 tonna töweregi dürli üpjünçilik gurap bileris.Bu biziň pudagymyzda gaty bäsdeşlik artykmaçlygydyr.Diňe bir gezeklik iş gatnaşyklaryny däl-de, her bir kompaniýa bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmagy umyt edýäris.Şeýlelik bilen, özara bähbit gazanmak üçin müşderilerimize iň bäsdeşlik bahasyny bermek üçin elimizden gelenini edýäris.
Önümiň hiline gözegçilik ulgamymyz bar, önümçilikden, gaplamakdan başlap, konteýnerlere çenli, önümiň hiline gözegçilik etmek üçin jogapkär hünärmenlerimiz bar.

Işewürlik

Bäsdeşlik bahasy, önümiň hiline berk gözegçilik etmek, eltip bermegiň wagty önümlerimiziň dünýä bazarynda gowy satylmagyna we gowy abraý we müşderileriň ynamyna eýe bolýar.
Önümlerimiz Kanada, ABŞ, Meksika, Panama, Kosta Rika, Braziliýa, Çili, Argentina, Urugwaý, Paragwaý, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Malaýziýa, Filippinler, Hindistan, Şri-Lanka, Pakistan, Dubaý, Birleşen Ştatlara eksport edildi. Arap Emirlikleri, Daman, Müsür, Tanzaniýa we Müsür.Serbiýa, Günorta Afrika, Keniýa, Angola, Marokko, Moldowa, Italiýa, Wengriýa, Portugaliýa we Ispaniýa 40-a golaý ýurt.
Dünýä ösýär, Hebei Bäş ýyldyzly gowulaşýar.Soonakynda ýoldaşyňyza garaşýarys!

dogry