Polat dyrnak

 • Galvanizli uly tekiz üçekli dyrnaklaryň köpüsi ýa-da rulon

  Galvanizli uly tekiz üçekli dyrnaklaryň köpüsi ýa-da rulon

  Kompaniýanyň jikme-jiklikleri Hebei Bäş ýyldyzly demir polat dyrnaklar zawodynda 50-den gowrak enjam barAýlyk çykyş 2000 tonna.Önümler Amerika, Latyn Amerikasy, Günorta Amerika, Europeanewropa Bileleşigi, Eastakyn Gündogar, Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.Önümiň jikme-jiklikleri Dyrnaklar ýa-da dyrnaklar diýlip hem bilinýän dyrnaklar ...
 • Spiral, tekiz, halka çeňňekli ýokary standart rulon dyrnaklary

  Spiral, tekiz, halka çeňňekli ýokary standart rulon dyrnaklary

  Önümiň beýany Örtülen dyrnaklar polat simler bilen rulonlarda birleşdirilen dyrnaklary aňladýar, şonuň üçin sim ýygnalan dyrnaklar diýilýär.Esasy görnüşlerine örtülen tekiz çeňňek dyrnaklary, örtükli halka çüýleri we örtülen nurbat dyrnaklary girýär.Bu sim bilen örtülen dyrnaklar, pnewmatik simli rulon çarçuwaly dyrnaklar bilen gabat gelýär.Ygtybarly öndüriji hökmünde takyk ýygnamak üçin ösen önümçilik proseslerine eýe.Berkidijileriň dogry iýmitlenmegini we az wagtyň bolmagyny üpjün etmek üçin.Şeýdip, işle ...
 • Enjam berkidiji öndüriji umumy tegelek agaç dyrnaklary bilen üpjün edýär

  Enjam berkidiji öndüriji umumy tegelek agaç dyrnaklary bilen üpjün edýär

  Kompaniýanyň jikme-jiklikleri Adaty tegelek dyrnaklar ýokary hilli sim çybyklary bilen gark bolandan soň gaýtadan işlenýär, Dyrnaklaryň aýratynlyklary: tekiz gapak, tegelek çybyk, göwher ujy, tekiz üst, posuň çydamlylygy.Programma: önüm ýumşak we gaty agaç, bambuk enjamlary, adaty plastmassa, ýer diwarlaryny zyňmak, mebelleri bejermek, agaç gutulary gaplamak we ş.m. gurluşyk, bezeg, bezeg we bezeg pudagynda giňden ulanylýar.Hebei Bäş ýyldyzly metal polat dyrnak synagçysy ...
 • Zawod beton gurluş üçin ýokary uglerod polat dyrnaklaryny gönüden-göni satýar

  Zawod beton gurluş üçin ýokary uglerod polat dyrnaklaryny gönüden-göni satýar

  Önümiň beýany Önümçilik dyrnaklary diýlip atlandyrylýan beton dyrnaklar, ýokary uglerodly gaty polatdan ýasalýar we betona çümmegine kömek edýän çeňňek çeňňek.Adaty dyrnaklar bilen deňeşdirilende has kyn .Şonuň üçin bu dyrnaklar haly önümlerine we beýleki gaty we döwük materiallara dykylmak üçin iň köp ulanylýan berkitmelerdir.AECRATYN Dyrnaklaryň uzynlygy 20mm -125mm 1.8mm - 4.2mm Aýratynlyk müşderiniň talaby hökmünde hem öndürip biler.Galvanizli twis ...
 • Ajaýyp hilli polat / sink bilen örtülen gaty kesilen örülen dyrnaklar

  Ajaýyp hilli polat / sink bilen örtülen gaty kesilen örülen dyrnaklar

  Önümiň beýany Kesilen dyrnaklar, gödek nokatlar bilen örtülen, gaty polatdan ýasalýar.Bu dyrnaklar ýylylyk bilen bejerildi we aýratyn gatylyk üçin gyzdyryldy.SO polatdan ýasalan dyrnaklar zynjyr bloklary, kerpiç bogunlary, täze beton we kerpiç diwarlar, agaç çarçuwa .etc.Aýratynlyklary 3D 1-1 / 4 "4D 1-1 / 2" 6D 2 "7D 2-1 / 4" 8D 2-1 / 2 "10D 3" 12D ...
 • Wagtlaýyn gurmak üçin 6d-20d goşa kelleli dyrnak öndüriň

  Wagtlaýyn gurmak üçin 6d-20d goşa kelleli dyrnak öndüriň

  Kompaniýanyň profilleri Duplex dyrnaklaryna karton polatdan ýasalan goşa kelleli dyrnaklar hem diýilýär (Q235 SAE1006).Esasy wagtlaýyn taslamalar üçin niýetlenendir, Işçi elmydama pes kelläni materiallara sürýär we ýokarky kellesini materialdan çykarýar. Şonuň üçin wagtlaýyn taslama gutarandan soň aýyrmak we gaýtadan ulanmak aňsat, Duplex dyrnaklary ýaýlarda, skaflarda, guýmak üçin ulanylýar. üçek işleri wagtynda beton ýa-da wagtlaýyn armatura dakmak.Professional prodýuser we sergi hökmünde Hebei Bäş ýyldyzly metal ...
 • Elektro galvanizli spiral şank palet dyrnaklary 3 ”x9gauage

  Elektro galvanizli spiral şank palet dyrnaklary 3 ”x9gauage

  Kompaniýanyň profilleri - Hebei Bäş ýyldyzly metal, soňky 20 ýylda polat sim önümlerini professional öndüriji we satyjy hökmünde!- Hebei welaýatynda we Týanjinin sebitindäki zawodlar, bu iki sebitdäki köp polat fabriklerinden we deňiz portundan peýdalanyp!- Esasy önümlere polat sim, polat dyrnaklar, polat sim, kebşirleýiş enjamlary we gurluşyk bilen baglanyşykly beýleki önümler girýär.- 40-dan gowrak ýurda we sebite eksport etmek, daşary ýurt bazarlarynda gitmek üçin gaty gowy karz alýarsyňyz ...
 • Kwadrat gaýyk dyrnaklaryny 1lb / guty 5lbs / guty göni satyň
 • Polat / galvanizli U diwar ştapelleri

  Polat / galvanizli U diwar ştapelleri

  Kompaniýanyň profilleri Uglerod polatdan ýasalan ştapel, Surface üç görnüşi bar;ýalpyldawuk, elektro galvanizli, gyzgyn çümdürilen galvanizli.Galvanizlenensoň, poslama garşylygy goşup we U ştapelleriniň berkligini ýokarlandyryp biler.Onuň ýiti nokady bar, agaç çarçuwalaryna we postlara sürmek gaty aňsat.Staplesiň ýönekeý çeňňegi ygtybarly simleri, torlary we torlary durnuklaşdyrýar, esasanam tikenli çeňňek saklaýyş güýjüni artdyrar we has berkleşer.Hebei Bäş ýyldyzly metal, professional öndüriji we eksportçy hökmünde ...
 • 2.5 ”x9gauage HDG / Elektro galvanizli saýawanly üçek dyrnaklary, ýuwujy bilen tekiz ýa-da öwrümli çeňňek / nurbatlar