Wagtlaýyn gurmak üçin 6d-20d goşa kelleli dyrnak öndüriň

Gysga düşündiriş:

 • Material:Uglerod polat
 • Şankyň diametri:3.5mm-4.2mm
 • Uzynlyk:6D -8D-10D-12D-14D-16D-18D-20D
 • Başlyk:Iki gezek
 • Şankyň görnüşi:Tegelek / kwadrat tekiz
 • Faceüzü:Jaýlanan / sink örtükli
 • Gelip çykyşy:Hytaý
 • OEM:Kabul et
 • Marka:Bäş ýyldyzly yşyk
 • Söwda möhleti:FOB.CNF.CIF
 • Töleg möhleti:T / T.L / C.D / P.
 • Eltip bermegiň wagty:25 gün
 • Gaplamak:1kg / sumka 1lb / guty 25kg / karton .... we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Kompaniýanyň profilleri

  Dupleks dyrnaklara karton polatdan ýasalan goşa kelleli dyrnaklar hem diýilýär (Q235 SAE1006).
  Esasy wagtlaýyn taslamalar üçin niýetlenendir, Işçi elmydama pes kelläni materiallara sürýär we ýokarky kellesini materialdan çykarýar. Şonuň üçin wagtlaýyn taslama gutarandan soň aýyrmak we gaýtadan ulanmak aňsat, Duplex dyrnaklary ýaýlarda, skaflarda, guýmak üçin ulanylýar. üçek işleri wagtynda beton ýa-da wagtlaýyn armatura dakmak.

  surat
  surat
  surat
  surat

  Hebei Bäş ýyldyzly metal, 1998-nji ýyldan bäri professional öndüriji we eksportçy hökmünde!
  Esasy önümler polat sim, polat dyrnaklar, polat sim mesh.etc
  Hebeý welaýatynda we Týanjinin sebitindäki zawodlar, bu iki sebitdäki köp polat fabrikleriniň we deňiz portunyň artykmaçlyklaryndan peýdalanýar!
  40-dan gowrak ýurda we sebite eksport etmek, ýokary hilli we özüne çekiji arzan bahadan daşary bazarlarda gaty gowy karzdan peýdalanýar!

  Önümçilik maglumatlary

  Dupleks dyrnaklar1319
  Dupleks dyrnaklar1326
  Dupleks dyrnaklar1325
  Dupleks dyrnaklar1317
  Dupleks dyrnaklar1327
  Dupleks dyrnaklar1318

  Arza

  Aýratynlyklary:
  1. Wagtlaýyn gurluşlar üçin niýetlenendir.
  2. Ansatlyk bilen sökmek üçin iki gezek kelläňiz.
  3. Aşaky kellesi açyklygyna galýar.
  4. Adaty dyrnaklar ýaly güýçli we gaýtadan ulanylýar.
  5. Uly tutma güýji we egilmäge çydamly.
  6. Doly ölçegler, uzynlyk we ululyklar bar.

  surat
  surat

  Gaplamak we eltip bermek

  Dürli bazarlar üçin dürli gaplama.Kämil gaplama müşderiniň zyýany bolmazdan gowy zatlary almagyny üpjün edýär.
  Ippingük daşaýan kompaniýalar bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygyň bolmagy, harytlaryň öz wagtynda daşalmagyny üpjün edip biler.

  surat
  surat
  surat
  surat
  surat
  surat
  surat
  surat
  surat

  Beýleki meşhur önümler

  surat

  Tikenli sim

  surat

  Oval sim

  surat

  Belgi

  surat

  Guş torlary

  surat

  Kir ýuwujy nurbatlar

  surat

  Bükülen sim

  surat

  Adaty dyrnaklar

  surat

  Pvc örtülen sim

  faks

  1-nji sorag: Öndüriji?
  J: Hawa, polat sim önümleri üçin 20 ýyldan gowrak zawod.
  2-nji sorag: Zawodyň töleg möhleti näçe?
  J: T / T bilen, L / C, Western Union hem edip bileris.
  3-nji sorag: Sizden zakaz etsek, gowşuryş wagty nähili bolar?
  J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 25 gün töweregi wagt gerek bolar.Şeýle hem umumy mukdaryňyz bilen karar berdi.
  4-nji sorag: Synag üçin mugt nusga berýärsiňizmi?
  J: Hawa, bar bolsa kiçi göwrümli nusga berip bileris.
  5-nji sorag: Biziň kesgitlemämiz boýunça öndürip bilersiňizmi?
  J: Hawa, ýöriteleşdirilen ululyk zawodymyzda bar. Biz siziň nusgalaryňyza ýa-da dizaýnlaryňyza görä öndürip bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler