Polat sim

 • Ekerançylyk üçin gyzgyn çümdürilen galvanizli tikenli diwar simini göni öndüriji

  Ekerançylyk üçin gyzgyn çümdürilen galvanizli tikenli diwar simini göni öndüriji

  Düşündiriş aredalaňaç sim hemişe konsertina tor bilen bilelikde ulanylýar, Olar hususy jaý, ofis, zawod, gyssagly howa menzili we ş.m. ýaly köp ýerlerde giňden ulanylýan diwarlaryň / diwarlaryň ýokarsynda ýerleşdirilýär. 30 sany önümçilik maşynlary, ýokary hilli çig mal.Aýlyk önüm 1000 tonna Müşderileriň bähbitlerini goramak we müşderileriň bazaryny berkitmek üçin epidemiýa döwründe hem yzygiderli öndürýäris.Aýratynlyk ...
 • Zawod gurluşyklar üçin Gara reňkli ýumşak baglaýjy simleri gönüden-göni satýar

  Zawod gurluşyklar üçin Gara reňkli ýumşak baglaýjy simleri gönüden-göni satýar

  düşündiriş Sowuk karton polat çybygyny dürli sim diametrine, soňra ýylylygy bejermek arkaly demir simiň has ýumşak bolmagy üçin çekildi.Süýümlilik takmynan 15% bolar.Gowy uzaldylyp bilner.Gaýtalama öwrüm we baglaýyş aýratynlyklaryna eýedir we döwmek aňsat däl. Mundan başga-da, üstündäki ýag sepmek bejergisi korroziýa garşy ukybyny ýokarlandyrýar Gurluşyk meýdanynda sim hökmünde ýa-da her dürli çig mal hökmünde giňden ulanylýar. dokalan sim torlary we ş.m. Synag üçin ...
 • Pes bahaly elektro / gyzgyn çümdürilen galvanizli polat sim

  Pes bahaly elektro / gyzgyn çümdürilen galvanizli polat sim

  Galvanizli sim Gauge Bwg 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 MM 5.16 4.19 3.4 2.77 2.11 1.65 1.24 1.07 0.89 0.81 0.71 0.63 0.56 M / KG M 6 9 14 21 36 60 105 141 204 247 322 408 518 Gaplamak 0.2KG-1KG-20KG-25KG-50KG-100KG-300KG-500KG-800KG Ora-da müşderileriň islegi boýunça Jikme-jiklikler 1. Önümçilik ussahanasy 20 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen öndüriji. Üç önümçilik liniýasy.Galvanizli poladyň aýlyk önümçiligi 2000 tonnadan gowrak.Galvanizli wi ...
 • PVC örtükli sim, arka galstuk sim, dokma torunyň materialy

  PVC örtükli sim, arka galstuk sim, dokma torunyň materialy

  Spesifikasiýa PVC örtülen simiň PVC plastmassa örtülen siminiň gysgaça beýany, plastmassa örtülen demir sim diýlip atlandyrylýar, ýokary derejeli galvanizli simden ýasalýar.Çuňňur gaýtadan işlenenden soň poliwinil hloridiň ýa-da polietileniň we içki demir simiň gatlagy berk birleşdirilýär.Garrylyga garşy, poslama garşy, döwülmegine garşy we ş.m. aýratynlyklara eýedir, şonuň üçin hyzmat ediş möhleti galvanizli simden, gara simden birnäçe esse köp.Ulanylyşy: haýwanlary köpeltmekde, oba hojalygynda we tokaý hojalygynda giňden ulanylýar ...
 • Arka galstuk simli gauage16 3.5lbs.round / kwadrat deşik .twist sim 1kg

  Arka galstuk simli gauage16 3.5lbs.round / kwadrat deşik .twist sim 1kg

  Rebar galstuk siminiň spesifikasiýasy Rebar galstuk siminiň hem baglanyşdyryjy simidir.Esasy çig mal bilen örtülen gara sim, galvanizli sim, PVX örtükli sim we ş.m. Programmany ýeňilleşdirmek we 0,2 kg, 1 kg, 1,5 kg we ş.m. kiçijik rulonda gaýtadan işlemek üçin galstuk simleriniň görnüşlerine degişlidir. : ýeke simli örtükli sim, goşa simli örtülen sim, galvanizli örtülen sim, pvc örtükli sim we ş.m.
 • Highokary dartyşly bahar simleri, açyk, gyzgyn çümdürilen galvanizli sim

  Highokary dartyşly bahar simleri, açyk, gyzgyn çümdürilen galvanizli sim

  Carbonokary uglerod polat siminiň spesifikasiýasy Diametri TOLERANCE / mm Sim derejeleri üçin dartyş güýji (N / mm2) ABC 1.00-1.50 ± 0.015 1850-2220 ——— 2090-2450 1.50-2.00 ± 0.020 1770-2080 ——— 1980-2310 2.00-2.50 ± 0.035 1670-1820 1750-1900 1970-2140 2.50-2.70 1640-1790 1720-1870 1950-2120 2.70-3.00 1620-1770 1700-1850 1930-2100 3.00-3.20 1600-1750 1680-1830 1910-2080 3.20-3.50 ± 0.045 1580-1730 1660-1810 1900-2060 3.50-4.00 1550-1700 1620-1770 1870-2030 4.00-4 ...
 • Ajaýyp hilli göni kesilen galstuk simini öndüriň

  Ajaýyp hilli göni kesilen galstuk simini öndüriň

  Spesifikasiýa materialy: Pes uglerod polat SAE1006 / Q195 Kesilen sim, kesilen sim diýlip hem atlandyrylýar, açyk demir sim, ýakylýan sim, galvanizli sim, plastmassa örtülen demir sim ýaly dürli metal simleriň kesilmegine degişlidir. müşderiniň talaplaryna laýyklykda gönümellenenden soň demir sim we ş.m.Önüm daşamak we ulanmak aňsat.Gurluşyk pudagynda, senetçilikde, gündelik raýat we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Spesifikasiýa uzynlygy Diametriň uzalmagy Dartyş güýji ...
 • 10% Al-Sink ýokary poslama garşylykly Galfan simini örtdi

  10% Al-Sink ýokary poslama garşylykly Galfan simini örtdi

  düşündiriş Hebei Bäş ýyldyzly metalda galvanizli polat siminiň dört dürli şahasy bar 1. Galyň gyzgyn galvanizli sim zawody 2. Inçe gyzgyn galvanizli sim zawody 3. Galfan sim zawody 4. Elektro galvanizli zawod Jemi aýda 6000 tonna, Bäş- Staryldyz, müşderiniň dürli talaplaryna dürli galvanizli sim önümlerini berip biler.Şonuň üçin galvanizli polat sim gerek bolsa, Hebei Bäş ýyldyz hökman ilkinji saýlawyňyzdyr!programma Sim diametri: 1,6mm 2.0 ...
 • Düwürtükli galvanizli ýumurtga sim 17/15 3.0 x 2,4 mm 700 kgf diwar simleri hökmünde

  Düwürtükli galvanizli ýumurtga sim 17/15 3.0 x 2,4 mm 700 kgf diwar simleri hökmünde

  düşündiriş ovumurtga siminiň aýratynlyklary Haýwanlar üçin ýokary dartyşly haýat;Gyzgyn batan galvanizli gorag bilen ýokary poslama garşylyk;Ovumurtga bölüminiň görnüşi bilen aňsat işlemek.Goýmalar: Oba hojalygynyň simleri hökmünde;Suw basan ýerler we deňiz kenarlary ýaly ýörite ýerlerde maldarçylyk fermalaryna sim bilen berkitmek;Üzümçilik sim goldawy;Trellis sim goldawy;Bagbançylyk sim gurluşlary we ş.m. Şeýle sim Günorta Amerikanyň bazarlarynda gaty meşhur, mysal üçin: Braziliýa, Çili, Urugwaý, Paragwaý we ş.m. Gaplamak: 500m ýa-da 1000 ...
 • Konsertina razor siminiň iň ýokary hili .Güýçli ýa-da kesilen görnüş

  Konsertina razor siminiň iň ýokary hili .Güýçli ýa-da kesilen görnüş

  düşündiriş Razor simine konsertina rulonlary ýa-da rezor görnüşli tikenek sim hem diýilýär.Bu has gowy gorag we berkitme güýji bilen gyzgyn çümdürilen galvanizli polatdan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan döwrebap gorag materiallarydyr.Owadan we ýiti pyçaklar we güýçli ýadro simleri bilen, ütük sim ygtybarly feýting, aňsat gurnama, ýaşa garşylyk we beýleki aýratynlyklara eýe.Razor simini göni görnüşli rezor simlerine, konsertina rulonlaryna, kesiş görnüşine ...
 • Qualityokary hilli tegelek / tekiz görnüşli tikiş simleri .Zink örtükli / mis örtükli

  Qualityokary hilli tegelek / tekiz görnüşli tikiş simleri .Zink örtükli / mis örtükli

  düşündiriş Dikiş simleri Dikiş simleri ýokary hilli materialdan ýa-da elektrik galvanizasiýasy ýa-da gyzgyn galvanizasiýa, mis sim prosesi arkaly ýasalýar.Galvanizli kitap tikiş simleri gowy gutardy we elektrik, köpeldilen şaý-sepler, tor we gurluşyk işlerinde we esasan kitap baglaýyş pudaklarynda ulanylyp bilner.1998-nji ýyldan bäri polat sim öndüriji!Polat sim hünärmenleri. Professional önümçilik enjamlary, productionokary önümçilik kuwwaty, çynlakaý we jogapkärçilikli garaýyş ...
 • Gämi gaplaýyş galvanizli galstuk simleri U görnüşli baglaýjy sim

  Gämi gaplaýyş galvanizli galstuk simleri U görnüşli baglaýjy sim

  Düşündiriş we spesifikasiýa U görnüşli sim, ýokary hilli pes uglerod polat simleri gaýtadan işlemek arkaly, galypdan, duzlanan posdan, ýokary temperaturany gyzdyrmakdan, gyzgyn galvanizlemek, sowatmak we beýleki amallardan soň.Taýýar önüm esasan baglaýjy sim, gurluşyk simleri hökmünde ulanylýar.Beýleki pudaklarda bolsa, ony ulanmak diňe bir işçi güýjüni we maddy baýlyklary tygşytlaman, eýsem galyndylary hem azaldýar.Simiň diametri UzynlygyMM BWG MM Bwg15 1.83 250-650 Bwg16 1.65 250-650 Bwg17 1.50 25 ...