Uglerod polat polat polat tutawaç pyçaklary S501 & S503y bag belgi

Gysga düşündiriş:

 • Gelip çykan ýeri:Hytaý
 • Material:Karton polat
 • Arza:Bagçylyk, ekerançylyk, gurluşyk we ş.m.
 • Marka:Bäş ýyldyzly metal
 • OEM:Kabul et
 • Töleg möhleti:T / T, L / C.D / P.
 • Eltip bermegiň wagty:25 gün
 • Model belgisi:S501Y / S503Y
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  s1
  s2

  * Atylylyk bilen işlenýän polat kelleleri iň gowy hilli hödürleýär we has gowy işe kepil geçýär.
  * Tamamlamak: Topragyň minimal ýelmeşmegi we pos garşylygy üçin reňklenen ýa-da epoksi.
  * Süýşmä garşy Y tutawajy ellikli ellere we ellik däl ellere laýyk gelýär we berk birikmek üçin tutawaçly nurbatlar ýa-da perçinler bilen berkidilýär.
  * OEM hyzmaty we müşderi dizaýnlary.
  * Islendik görnüşi, reňkini, agramyny, bukjasyny we ş.m. saýlamak.
  * Agyr wezipe, çydamly we döwülmez.

  Aýratynlyklary we goýmalary

  s3
  s4
  s5

  ATylylyk bejergisi kellesi- Bu belgi ýokary hilli gaty polatdan ýasalyp, pos garşylygy bilen örtülendir, topragy kesmek, gyrasy, gazmagy, abadanlaşdyryş, bagbançylyk we gazuw işleri ýaly ähli ekerançylyk we oba hojalygy işlerinde ulanylyp bilner, ýöne esasanam amatlydyr. palçyk, gaýaly we gysylan topraklar.Bu belgi bagban belgi, kempir belgi, çagalar gar belgi we ş.m. hökmünde ulanyp bolar.

  BOLAN BOLAN BILEN- Tüweleýiň ýokarky bölegi tegelek tegelek görnüşde bezelendir, bir eli bilen saklamak we götermek aňsat, belgi uzyn we güýçli tutawaç bilen enjamlaşdyrylan, ulanmak üçin başga agaç taýagy satyn almaly dälsiňiz we ferma işlerini has aňsat ýerine ýetirmäge kömek edýär.

  SHARP SPADE- Pyçak ýiti kölege ýaly dizaýn edilen, tegeleklerden has güýçli.Deşik gazmak we topragy has netijeli we az tagalla etmek üçin güýçli gural bolup biler.

  s6
  s7
  s8
  s9

  Wepaly enjam öndüriji we üpjün ediji hökmünde Hebei Bäş ýyldyzly metal uzak wagt bäri halkara sahnasynda işjeň işleýär.
  Halkara enjamlar sergisinde,
  Köp hyzmatdaşymyz we täze müşderilerimiz bize geldi.

  fak

  1-nji sorag: Öndüriji?
  J: Hawa, biz 20 ýyllap galvanizli sim we sim tor öndüriji.
  2-nji sorag: Gurluş wagtyňyz näçe wagt?
  J: Gurşun wagty dürli pasyllara we sargyt mukdaryna görä üýtgeýär;Umuman, harytlaryňyzy 20-40 günüň içinde eltip bileris (iberiş wagtyny goşmazdan);
  3-nji sorag: Töleg şertleriňiz näme?
  J: T / T 30% pes töleg hökmünde, B / L göçürmesine garşy balans;Gözümizde 100% LC kabul edýäris.
  4-nji sorag: MOQ näme?
  J: Her ululyk üçin MOQ 2MT, FCL we LCL iberişini kabul edýäris;
  5-nji sorag: shük daşamak barada alada edip bilersiňizmi?
  J: CNF ýa-da CIF gowşuryş möhletinde eltip bermek barada alada edýäris;Satyn alyjy FOB gowşuryş möhletinde ýük daşamak barada alada edýär, ýöne alyjydan dogry iberiji ekspeditor tapmagyny goldap bileris;
  6-njy sorag: Siziň bilen söwda etmegiň aýratynlyklary näme?
  J: Biz hiç haçan müşderileri aldamaýarys!
  Hil önümleri, ajaýyp hyzmat, bäsdeşlik bahalary we gyssagly eltip bermek, indi özara peýdalara esaslanyp daşary ýurtly müşderiler bilen has köp hyzmatdaşlyga garaşýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler