Önümler

 • Wagtlaýyn gurmak üçin 6d-20d goşa kelleli dyrnak öndüriň

  Wagtlaýyn gurmak üçin 6d-20d goşa kelleli dyrnak öndüriň

  Kompaniýanyň profilleri Duplex dyrnaklaryna karton polatdan ýasalan goşa kelleli dyrnaklar hem diýilýär (Q235 SAE1006).Esasy wagtlaýyn taslamalar üçin niýetlenendir, Işçi elmydama pes kelläni materiallara sürýär we ýokarky kellesini materialdan çykarýar. Şonuň üçin wagtlaýyn taslama gutarandan soň aýyrmak we gaýtadan ulanmak aňsat, Duplex dyrnaklary ýaýlarda, skaflarda, guýmak üçin ulanylýar. üçek işleri wagtynda beton ýa-da wagtlaýyn armatura dakmak.Professional prodýuser we sergi hökmünde Hebei Bäş ýyldyzly metal ...
 • Elektro galvanizli spiral şank palet dyrnaklary 3 ”x9gauage

  Elektro galvanizli spiral şank palet dyrnaklary 3 ”x9gauage

  Kompaniýanyň profilleri - Hebei Bäş ýyldyzly metal, soňky 20 ýylda polat sim önümlerini professional öndüriji we satyjy hökmünde!- Hebei welaýatynda we Týanjinin sebitindäki zawodlar, bu iki sebitdäki köp polat fabriklerinden we deňiz portundan peýdalanyp!- Esasy önümlere polat sim, polat dyrnaklar, polat sim, kebşirleýiş enjamlary we gurluşyk bilen baglanyşykly beýleki önümler girýär.- 40-dan gowrak ýurda we sebite eksport etmek, daşary ýurt bazarlarynda gitmek üçin gaty gowy karz alýarsyňyz ...
 • Kwadrat gaýyk dyrnaklaryny 1lb / guty 5lbs / guty göni satyň
 • Polat / galvanizli U diwar ştapelleri

  Polat / galvanizli U diwar ştapelleri

  Kompaniýanyň profilleri Uglerod polatdan ýasalan ştapel, Surface üç görnüşi bar;ýalpyldawuk, elektro galvanizli, gyzgyn çümdürilen galvanizli.Galvanizlenensoň, poslama garşylygy goşup we U ştapelleriniň berkligini ýokarlandyryp biler.Onuň ýiti nokady bar, agaç çarçuwalaryna we postlara sürmek gaty aňsat.Staplesiň ýönekeý çeňňegi ygtybarly simleri, torlary we torlary durnuklaşdyrýar, esasanam tikenli çeňňek saklaýyş güýjüni artdyrar we has berkleşer.Hebei Bäş ýyldyzly metal, professional öndüriji we eksportçy hökmünde ...
 • 2.5 ”x9gauage HDG / Elektro galvanizli saýawanly üçek dyrnaklary, ýuwujy bilen tekiz ýa-da öwrümli çeňňek / nurbatlar
 • 3D egri bag çit

  3D egri bag çit

  Önümiň beýany 3D Bükülýän diwar 3D egilmek diwar, egrilen kebşirlenen haýat, üçburçluk diwar we ş.m. hem diýilýär. poroşok bilen örtülen.Aýman paneli spesifikasiýa paneliniň beýikligi Paneliň uzynlygy Sim diametri uzynlygy 1,0m 2.0m 2,5 m 2.8m 3.0m 3.0mm-5.0mm 50x100mm50x150mm50x200mm 55x100mm 55x200mm 60x150mm 75x150mm 1.2m 1,6m 1.8m 2 ...
 • Uglerod polat polat polat tutawaç pyçaklary S501 & S503y bag belgi

  Uglerod polat polat polat tutawaç pyçaklary S501 & S503y bag belgi

  Önümiň beýany * atylylyk bilen işlenýän polat kelleleri iň gowy hilli hödürleýär we has gowy işe kepil geçýär.* Tamamlamak: Topragyň minimal ýelmeşmegi we pos garşylygy üçin reňklenen ýa-da epoksi.* Süýşmä garşy Y tutawajy ellikli ellere we ellik däl ellere laýyk gelýär we berk birikmek üçin tutawaçly nurbatlar ýa-da perçinler bilen berkidilýär.* OEM hyzmaty we müşderi dizaýnlary.* Islendik görnüşi, reňkini, agramyny, bukjasyny we ş.m. saýlamak * Agyr iş, çydamly we döwülmez.Aýratynlyklary we goýmalary ATYLYK DÖWRÜ ...
 • Polat çyzgysy

  Polat çyzgysy

  Önümiň beýany Arka tarapy düzediji we kesiji maşyn, polat barlary düzeltmek we gaýtadan dikeltmek işini has ygtybarly we çeýe etmek üçin öňünden kesgitlenen bejeriş blokyny kabul edýär we programmany islendik wagt enjamy hakyky zerurlyklara görä üýtgetmän üýtgetmek amatly. önümçilik prosesini we prosese gözegçilik etmegi tamamlaň.Model GT4-12 Gaýtadan işlemegiň diametri 4.0mm-12mm Düzeltmek tizligi 35m-45m / min Göni hereketlendiriji motor 7.5kw Ölçegi 1450 x 600 ...