Sim tor görnüşleri

Hytaýyň Hebei welaýatynda köp görnüşli sim torlary bar.
Sim toruna metal we metal däl girýär.
Metal däl sim toruna plastik sim torlary we gara ýüpek sim torlary girýär.
Çuňňur proses diýilýän görnüş hem bar.Süzgüçde bilýän sim torlary ýasamakdyr.
Metal sim torlary dokamak üçin sim torlary, deşik deşikleri, kebşirlenen sim torlary we ş.m. öz içine alýar.
Kebşirlenen sim torlary kebşirlenen simli diwar, kebşirlenen sim tor, Gollandiýa tor, berkitme tor, diwar paneli we ş.m. öz içine alýar.
Şeýle hem “BBQ mesh”, poslamaýan polatdan ýasalan tor, süzgüçli tor we ş.m.

Metal sim torlaryny we metal däl sim torlaryny üpjün edip bilerdik.
Metal sim torlary üçin elektrik galvanizli, gyzgyn çümdürilen galvanizli, PVX örtükli üpjün edip bilerdik.Metal däl sim torlary üçin talaplara görä ýaşyl reňk, ak reňk, çal reňk ýa-da başga reňkler berip bileris.
Taýýar kebşirlenen sim tor tekiz we birmeňzeş ýer, berk gurluş, oňat bitewilik hödürleýär.Kebşirlenen sim tor, polat sim tor önümleriniň arasynda poslama garşy iň oňat garşylykdyr, dürli ugurlarda giňden ulanylmagy sebäpli iň köp görnüşli sim torudyr.Kebşirlenen sim torlary elektrik galvanizli we gyzgyn çümdürilen galvanizli ýa-da PVC bilen örtülen kebşirlenen sim tor paneldäki gysylan plastik halta bilen örtülendir we soňra paletlere gaplanýar.Kebşirlenen sim tor, suw geçirmeýän kagyz bilen örtülendir, soňra plastik halta gysgaldylýar ýa-da gepleşik hökmünde.

Dokma sim torunyň gaplanyşy haýwanlary we haýwanat bagynyň haýatyny, maşynlary we enjamlary goramak, awtoulag ýollaryny goramak, sport meýdançalarynyň diwary, ýol ýaşyl guşakdan goramak torlary bilen giňden ulanylýan kebşirlenen sim torlary bilen deňdir.
Dokma sim torlary elektrik galvanizli we gyzgyn çümdürilen galvanizli ýa-da PVX örtükli bolup biler
Dürli görnüşler dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biler, men size zerur önümleri Bäş ýyldyzda tapyp bilersiňiz.


Iş wagty: Awgust-03-2022