125-nji kanton ýarmarkasy, biz şol ýerde bolarys!

HEBEI Bäş ýyldyzly gurluşyk materiallaryny we enjamlaryny (galvanizli sim, gara örtükli sim) üpjün ediji hökmünde.
altyburç simli tor, kebşirlenen sim tor, umumy dyrnaklar, ştapel we ş.m.), dünýädäki müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin.
Aprel aýynda geçiriljek 125-nji Kanton ýarmarkasyna yzygiderli gatnaşarys we dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyz bilen duşuşarys.
Otag belgimiz: 14hall 4E-31.


Iş wagty: 19-2019-njy mart