Razor simleri goramak we şahsy howpsuzlyk üçin ulanylyp bilner

Razor tikenli simler, ýiti polat pyçak we ýokary dartyşly sim bilen ýasalan häzirki zaman gorag materiallarydyr.
Diwaryň ýokarsyna oturdylan razor pyçaklary kesmek we kesmek, şeýle hem dyrmaşmagy we degmegi gaty kynlaşdyrýan ýörite dizaýnlar bilen, agressiw perimetri girýänlere gorkuzmagyň we saklamagyň netijesini gazanmak üçin gurnalyp bilner. Sim we zolak galvanizli ýa-da Poslamanyň öňüni almak üçin PVC örtülendir.
Hemmämize mälim bolşy ýaly, şahsy we emläk howpsuzlygyny goraýan daglyk sebitlerde süýşmegiň öňüni almak üçin demir simli diwar ulanylýar.Razor simleri daglyk sebitlerde täze çäre hökmünde howpsuz saklamak üçin ulanylýar.

Razor simleri elmydama gorky duýgusyny döredýär we ýakynlaşmakdan gorkýar.Daglyk sebitlerde razor siminiň ulanylmagynyň sebäbi şol.
Syýahat etmegi we lager gurmagy halaýanlaryň köpüsi, güýçli we sagdyn bolmak üçin meşhur sport görnüşidir.Indi köp daglyk sebitlerde razor sim oturdyldy.Syýahatçynyň howply ýere girmeginiň öňüni almak.Razor siminiň şahsy we emläk howpsuzlygyny goraýandygyny aýdyp bileris.

“Concertina Razor Wire” -iň üznüksiz spirallary bar, olar iki sany razor simini dürli aralyklarda klipler bilen birleşdirýärler.Konsertina görnüşli razor simleri gowy görünýär, amaly ulanylýar we has berk goragy üpjün edip biler.Razor tikenek sim, oňa razor gysgyjy, razor sim hem diýilýär, çitiň täze görnüşi.Owadan, tygşytly we amaly, oňat öňüni alyş täsiri, amatly gurluşyk we beýleki ajaýyp aýratynlyklary bolan rezor tikenli sim.Dürli diametrli dürli kesiş görnüşinde ýasalyp, beýik diwarda ýa-da baglaýjy diwarda giňden ulanylyp bilner, izolýasiýa we goramaga gowy täsir edýär.

Adaty ütük simini, göni çyzyklarda rezor simini, konsertina ýekeje rulonda ýa-da kesilen rulonlarda rezor sim öndürmäge ukyply.Müşderilerimiziň islegi üçin dürli pyçak görnüşi we ululyklary.


Iş wagty: Awgust-03-2022