Aprel aýynda Braziliýa Feicon sergisine gatnaşyň!Stendiň belgisi: K028

Gurluşyk materiallaryny we enjamlaryny ussat üpjün ediji hökmünde 20 ýyldan gowrak ösüşiň üsti bilen “Hebei Bäş ýyldyz”, “Backlog” köp önümçilik tejribesi, ýönekeý söwda kompaniýasyndan 5STAR, “Bäş ýyldyzly sim” kooperatiw zawody, bäş ýyldyzly galvanizli uly eksport kärhanasyna çenli 5STAR Sim kooperatiw zawody we bäş ýyldyzly demir dyrnak zawody.Eksport bölüminde we kooperatiw zawodlarynda 350 töweregi adam bar.
“Hebei Bäş ýyldyz” işgärleri, dünýäniň dürli künjegindäki müşderileriň isleglerine has gowy hyzmat etmek üçin dürli okuwlara gatnaşyp, öz ukyplaryny yzygiderli ösdürýärler.

Häzirki wagtda halkara bazaryndaky çökgünlige we global ykdysady ösüşiň haýallamagyna garamazdan, önümlerimizi (galvanizli sim, dyrnak, altyburç tor we ş.m.) bäş ýyldyzyň zähmeti bilen dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna eksport edýäris.Myhmanlar tarapyndan öwgä mynasyp boldy.
Halkara bazaryny yzygiderli ösdürmek we “FiveStar” -yň dünýä bazaryndaky ýagdaýyny gowulandyrmak maksady bilen, Hytaý hökümetiniň iş bölümi tarapyndan gurnalan Halkara enjam gurluşyk materiallary sergisine gatnaşmagy dowam etdirýäris.
Gurluşyk materiallary ýa-da enjamlar gerek bolsa, Hebei Bäş ýyldyzy tapmagyňyzy haýyş edýäris.
Hebei Bäş ýyldyz siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr!


Iş wagty: 19-2019-njy mart